MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI ELEKTROONIKATÖÖSTUSE LIIT
PÕHIKIRI


1. ÜLDSÄTTED
1.1 Eesti Elektroonikatööstuse Liit (edaspidi Liit) on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtliku liikmeksoleku alusel elektroonikaga tegelevaid äriühinguid, uurimis- ja projekteerimisasutusi ning teisi selle tööstusharu tegevusega seotud juriidilisi ja füüsilisi isikuid.
1.2 Liidu nimi eesti keeles on EESTI ELEKTROONIKATÖÖSTUSE LIIT . Liidu nimi inglise keeles on ESTONIAN ELECTRONICS INDUSTRIES ASSOCIATION.
1.3 Liidu asutamisdokumentideks on asutajate vahel sõlmitud asutamisleping ja üldkoosolekul vastu võetud põhikiri. Liit on asutatud 3. juunil 2010.a.
1.4 Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.
1.5 Liit on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
1.6 Iga Liidu liige võib samaaegselt kuuluda mõnda teise Liitu või assotsiatsiooni, samuti kui Liit ise võib olla teiste liitude või assotsiatsioonide liige.
1.7 Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta Liidu liikmed Liidu kohustuste eest.
1.8 Liit kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei jaota kasumit oma liikmete vahel. Tema kulusid ületavad tulud kuuluvad järgmise perioodi kulude katmiseks.
1.9 Liidul on omaette vara, iseseisev bilanss ning arvelduskontod pankades.
1.10 Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn 12618 Akadeemia tee 23.


2. EESMÄRGID
2.1 Liidu tegevuse eesmärgiks on elektroonikasektori konkurentsivõime tõstmine läbi tootmise, ettevõtluse ja turunduse arendamise elektroonikatööstuses ning sel alal oma liikmetele soodsate tingimuste loomine järgmiste tegevusvaldkondade kaudu:
1) majandus- ning erialase teabe kogumine ja vahendamine liikmetele ning valitsusasutustele;
2) tööstusharusisese ühistegevuse korraldamine;
3) tööstusharudevahelise koostöö süvendamine;
4) välissidemete arendamine;
5) töökeskkonna, töökorralduse ja töösuhete arendamine;
6) hariduse edendamisele panustamine täpisteaduste s.h. elektroonika ja automaatika valdkonnas.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:
1) esindab oma liikmete huve riigivalitsemis-ja teistes organites;
2) esindab tööstusharu tööandjaid kahe- ja kolmepoolsetes suhetes riigiga ja töövõtjatega;
3) osaleb tööstusharu majandus-, tehnika-, innovatsiooni-, töösuhete ja palgapoliitika väljatöötamisel;
4) korraldab koostööd vastavate välisorganisatsioonidega;
5) osaleb normatiivdokumentatsiooni ning erialaterminoloogia väljatöötamisel, kooskõlastamisel, lähendamisel ja ühtlustamisel;
6) korraldab nõupidamisi, seminare ja teisi üritusi teabe vahendamiseks ja levitamiseks;
7) korraldab oma liikmete osavõttu rahvusvahelistest üritustest.
2.3 Oma eesmärkide saavutamiseks on Liidul õigus:
1) olla vahendajaks liikmete ning valitsemis-ja muude organite vahel;
2) teha koostööd teiste eriala-ja tööandjate liitudega;
3) arendada suhteid rahvusvaheliste ja teiste riikide vastavate organisatsioonidega;
4) oma tegevuse arendamiseks võtta vastu abirahasid, annetusi, pärandusi, omada kinnisvarasid ja väärtpabereid;
5) teostada tehinguid ja sooritada muid õigustoiminguid nii Eesti Vabariigis kui välisriikides.


3. LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE JA LIIDUST VÄLJAASTUMINE
3.1 Liidu liikmeteks võivad astuda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ja järgivad Liidu põhikirja ja maksavad liikmemaksu.
3.2 Liikmemaksu õigeaegselt ja täies mahus tasunud Liidu liikmel on kõik Liidu liikmeõigused ja -kohustused.
3.3 Vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus lihthäälteenamusega vastava kirjaliku avalduse alusel.
3.4 Liikmelisuse peatamise ja lõppemise otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Vaidlused liikmeksoleku küsimustes lahendab üldkoosolek.
3.5 Liikmelisus lõpeb:
1) omal soovil väljaastumisega;
2) Liidust väljaarvamisega;
3) liikme lõppemise, ühinemise või jagunemise korral.
3.6 Liige võidakse Liidust välja arvata, kui ta ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi. Välja arvatud liige võib taastada liikmelisuse üldistel alustel.
3.7 Liidust väljaastumisel või väljaarvamisel tuleb tasuda eelmise perioodi liikmemaks. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab ettenähtud liikmemaksu tasuma kolme kuu ulatuses alates avalduse esitamisest.
3.8 Liidu liikmel on õigus:
I) osaleda üldkoosolekul otsustava hääleõigusega;
2) esitada Liidu koosolekutele arutamiseks Liidu tegevust puudutavaid küsimusi;
3) olla valitud Liidu juhatuse, revisjonikomisjoni või muu organi liikmeks;
4) osa võtta juhatuse koosolekutest;
5) olla käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras kaitstud ja esindatud Liidu poolt;
6) kasutada Liidu majandusalaseid, organisatsioonilisi, teabe- ja teisi teenuseid ning võtta osa Liidu korraldatud üritustest;
7) saada Liidu juhatuselt või tegevteenistuselt teavet Liidu tegevust puudutavates küsimustes;
8) peatada oma liikmelisus Liidus või astuda vastava majandusaasta lõpul Liidust välja.
3.9. Liidu liige on kohustatud:
1 ) täitma käesolevat põhikirja ja Liidu juhtorganite pädevuse piires tehtud otsuseid;
2) aitama kaasa Liidu eesmärkide saavutamisele;
3) tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtaegadel;
4) tagama ettevõtte töötingimuste ja töösuhete vastavuse Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ja liikmeid siduvate kokkulepetega;
5) edastama Liidule avalikku teavet oma asutuse ja tegevuse kohta teabematerjalide koostamiseks.


4. JUHTIMINE
4.1 Liidu kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.
4.2 Liidu tegevust juhib üldkoosolekul valitud juhatus.
4.3 Liidu täidesaatev ja korraldav organ on Liidu tegevteenistus.
4.4 Juhatus kutsub Liidu liikmete üldkoosoleku kokku mitte harvemini kui üks kord aastas. Iga liiget võib koosolekul esindada juhatuse esimees või juhatuse liige ilma volikirjata. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka 1/10 Liidu liikmete kirjalikul motiveeritud nõudmisel.
4.5 Üldkoosoleku kutsed koos päevakorraga saadetakse Liidu liikmetele hiljemalt 7 päeva enne selle toimumist.
4.6 ÜLDKOOSOLEKUpädevusse kuulub:
1) Liidu põhikirja muutmine ja täiendamine;
2) Liidu eesmärgi muutmine, arengukavade ja tegevussuundade määramine;
3) Liidu juhatuse ja revisjonikomisjoni arvulise koosseisu määramine;
4) Liidu juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine;
5) Liidu juhatuse aruande ärakuulamine, majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine;
6) Liidu eelarve kinnitamine jooksvaks majandusaastaks;
7) Liidu sisseastumis-ja liikmemaksu määrade kinnitamine;
8) Liidu tegevuse lõpetamine, ühinemine või jagunemine;
9) otsuste vastuvõtmine liikme ja juhatuse vahel tekkinud vaidlusküsimustes.
4.7 Üldkoosolekul arutatakse lisaks eespool märgituile veel teisigi küsimusi, mida on välja pakkunud juhatus või mille arutamise kohta on Liidu liige teinud juhatusele kirjaliku avalduse hiljemalt 20 päeva enne koosoleku toimumist.
4.8 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul esindatud liikmete lihthäälteenamusega, välja arvatud Liidu tegevuse eesmärgi muutmine, kus on nõutav kõigi liikmete nõusolek, samuti Liidu põhikirja muutmine ja täiendamine ning Liidu lõpetamine, ühinemine või jagunemine, kus on nõutav 2/3 Liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.9 Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punkt 4.8 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
4.10 Liidu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liige, samuti juhatuse esimees ei või hääletada, kui arutatakse küsimusi, mis puudutavad nende valimist, tagasikutsumist või Liidu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
4.11 Üldkoosoleku otsuse põhjal on hääletamine kas avalik või salajane.
4.12 Üldkoosolekul võib Liidu liikme eest hääletada teine Liidu liige, kui selleks on kirjalik volitus.
4.13 Liidu üldkoosoleku otsused tehakse teatavaks kõigile Liidu liikmetele.
4.14 Liidu tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek juhatuse liikmed volituste tähtajaga kolm aastat. Juhatuse liikmeteks võib valida Liidu liikmeid, samuti majandus-, teadus-, tehnika- ja muude asutuste või organisatsioonide esindajaid. Juhatuse liikmete arv on 3 kuni 7. Juhatuse sekretäri kohuseid täidab Liidu tegevteenistuse töötaja.
4.15 JUHATUS
Võtab vastu otsuseid Liidu tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse, sealhulgas:
1) kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette arutamisele tulevad dokumendid;
2) esitab üldkoosolekule majandusaasta raamatupidamise ja tegevusaruande. Majandusaastaaruandele kirjutab alla juhatuse esimees.
3) kinnitab juhatuse esimehe esildise alusel aseesimehe ja määrab tema tegevusvaldkonna;
4) kinnitab juhatuse liikmete tööjaotuse;
5) otsustab liikmeks vastuvõtmise ning liikmelisuse lõppemise;
6) otsustab käesolevas põhikirjas ettenähtud liikmeõiguste piiramise ja liikmelisuse peatamise;
7) viib ellu üldkoosoleku otsuseid ja soovitusi ning kavandab Liidu üritusi;
8) võtab tööle ja vabastab töölt palgalised töötajad ning määrab nende tööülesanded ja töötasu;
9) koordineerib, suunab ja abistab Liidu liikmeid nende tegevusvaldkondades vastavalt käesolevale põhikirjale;
10) moodustab töögruppe, osakondi, toimkondi ja teisi üksusi, suunab neid ja vajaduse korral lõpetab nende tegevuse;
11) otsustab Liidu võimaliku osaluse teistes organisatsioonides.
4.16 Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema äraolekul juhatuse aseesimees mitte harvemini kui kord kvartalis. Juhatuse koosoleku kutsele peavad olema märgitud arutatavad küsimused.
4.17 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega lahtisel hääletamisel.
4.18 Juhatusel on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult, koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadetakse otsuse eelnõu kirjalikult kõigile juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama oma seisukoha. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest. Seisukoha mitteesitamine loetakse vastuhäälteks.
4.19 Juhatuse koosolekud on lahtised, neist võivad osa võtta kõik Liidu liikmed. Koosolekute protokollid peavad olema kättesaadavad kõigile Liidu liikmetele nende nõudmisel.
4.20 Juhatuse esimees esindab Liitu kõigis õigustoimingutes. Juhatuse liikmed võivad esindada Liitu kõigis õigustoiminguis ainult ühiselt.
4.21 TEGEVTEENISTUS
1) korraldab Liidu tegevust, tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise, alludes vahetult Liidu juhatusele;
2) lahendab Liidu tegevuse kavandamise, rahastamise, varustamise ja juhtimise jooksvaid küsimusi.
3) teostab vahetult Liidu juhtimist ja asjaajamist;
4) osaleb juhatuse koosolekul küsimuste arutelul;
5) esindab Liitu oma pädevuse piires;
6) jälgib eelarve täitmist ja allkirjastab rahalised dokumendid;
7) vastutab Liidu tegevuse ja aruandluse eest, annab oma tegevusest aru juhatusele.
4.22. Liidu dokumentide allakirjutamise kord, juhatuse koosoleku ja sisemise asjaajamise ning lahkhelide lahendamise protseduuride reeglid määratakse kindlaks Liidu kodukorraga, mille kinnitab juhatus.
4.23REVISJONIKOMISJON:
1 ) valib oma liikmete hulgast esimehe;
2) revideerib igal aastal liidu finants- ja majandustegevust, kontrollib vara allesolekut;
3) esitab juhatusele oma seisukohad Liidu majandusaasta aruande ja eelarve kohta;
4) esitab kontrollaktid ja nende põhjal vastu võetud otsused juhatusele ja üldkoosolekule.


5. VARAD
5.1. Liidu varad ja vahendid moodustavad:
1) sisseastumismaksud ja liikmemaksud;
2) vallas- ja kinnisvara ning väärtpaberid;
3) toetused, abirahad, annetused, kingitused;
4) põhikirjaliste teenuste tasud;
5) Liidu organiseeritud ürituste tasud;
6) muud rahalised tasud põhikirjaliseks tegevuseks.
5.2 Liidu vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, Liidu tegevuse tagamiseks ja arendamiseks liikmeskonna hüvanguks.
5.3 Liit võib oma liikmetelt laenu saada või neile laenu anda.
5.4 Liit vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
5.5 Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
5.6 Liit korraldab oma raamatupidamise ja statistilise aruandluse vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega.


6.LIIDULÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
6.1 Liidu lõpetamine, ühinemine või jagunemine toimub üldkoosoleku otsusega, kui selle
poolt on 2/3 Liidu liikmete esindajatest.
6.2. Liit võidakse sundlõpetada seaduses sätestatud alustel ja korras.
6.3. Liidu lõpetamisel valib üldkoosolek või sundlõpetamisel määrab kohus likvideerimiskomisjoni. Komisjon viib läbi likvideerimismenetluse seaduses ettenähtud korras.
6.4. Üldkoosolek otsustab, milliseks elektroonikatööstuse üldiselt edendavaks eesmärgiks antakse üle Liidu allesjäänud vara.
6.5. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel seaduses ettenähtu  korras.

 

Põhikiri on vastu võetud 3.juuni 2010.a.
Asutajad:

 

Ettevõte Esindaja
Rantelon OÜ Andres Taklaja
Enerpoint Saare OÜ Aadu Väli

Ptoteus OÜ

Ardi Reiner

MS Balti Trafo OÜ Jaanus Luberg
Arrow Electronics Estonia OÜ Hanno Septer
Interconnect Product Assembly AS      Koidu Kask
Brandner PCB OÜ Aular Soon
Interflux Eesti OÜ Andres Leedo
Energiatehnika OÜ Indrek Gregor
Elcoteq Tallinn AS Arno Kolk