2016 a sügisel avab Tallinna Tehnikakõrgkool uue eriala – Tootmine ja tootmiskorraldus.
Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava väljatöötamisel on lähtutud tööturu vajadustest ning õppekava on vastavuses Kutsekoja poolt väljatöötatud ja kinnitatud tootmisjuhi, tase 6 kutsestandardiga. Eriala lõpetaja saab tootmisjuhi kutse.
Eriala lõpetajal on võimalus jätkata õpingud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tootmise- ja teeninduskorralduse õppesuunal.
Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldiseks eesmärgiks on üliõpilase  ettevalmistamine töötamaks töötleva tööstuse  spetsialisti (tootmisplaneerija), protsessi inseneri või keskastmejuhi (ka. tootmisjuht) ametikohtadel.
Eriala sihtrühmaks on eelkõige kutsehariduse omandanud noored kui ka  juba tööstuses (ka. kutseõppeasutustes) erialal töötavad inimesed, kellel puudub vastav väljaõpe ning kvalifikatsioon.  Samas on võimalus omandada antud eriala  ka gümnaasiumi lõpetajatel.
Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava on inseneeria kallakuga. Õppekava oma põhiosas on valdkonnaülene, õppekava läbinud üliõpilased saavad üldteadmised erinevate töötleva tööstuse valdkondade tehnoloogiatest,  tootmistehnikast, kaasaegsetest tootmisprotsesside korraldamise ja tõhustamise meetoditest (ka. LEAN), tootmisettevõtete erinevatest infotehnoloogilistest lahendustest ning nende omavahelistest seostest töötleva tööstuse protsessides.
Üldiste valdkonnaüleste erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas olevate teoreetiliste ainete ja erinevate praktiliste projektide raames.
Esimestel kursustel planeeritakse tutvustada erinevaid töötleva tööstuse valdkondi ning juba hiljem praktika käigus tudeng spetsialiseerub ühele  kitsamale valdkonnale ja saab antud valdkonnast ka  põhjalikumad tehnoloogilised teadmised. Antud teadmiste ja oskuste omandamine toimub läbi erinevate praktikumide ning  praktikate sooritamisega ettevõtetes (töökeskkonnas).
Hakatakse õpetatama kasutades probleemipõhist meetodikat kaasates nii ettevõtete praktikuid kui ka akadeemilist personali. Kogu õppeprotsessid on olulisel kohal erineva valdkonna töötleva tööstuse ettevõtete ning kõrgkooli omavaheline koostöö.
Antud õppekava näol on tegemist interdistsiplaarse õppekavaga, mis hõlmab endas mitmeid erinevaid valdkondi, mille põhjalik tundmine on oluline töötleva tööstuse ettevõtte konkurentsivõimelisuse tõstmiseks.

Tootmine ja tootmiskorrladuse eriala õppekava.

 

Uudise väljastas Tallinna Tehnikakõrgkool