Tartu Ülikooli Tartu observatoorium pakub võimalust elektroonikaseadmeid erinevates keskkonnatingimustes katsetada. Vajaduse korral saavad ettevõtted ka konsultatsioone, et tagada arendatavate toodete vastavus nõuetele.

Uute seadmete arendamisel on tähtis veenduda, et need oleksid ohutud, töökindlad ja sulanduksid kokku teiste kasutusel olevate süsteemidega, vastates seejuures asjakohaste standardite ja direktiivide nõuetele. Katsetamine on toote nõuetele vastavuse tagamise protsessi oluline osa.

Praktiline kogemus ja eelkatsed

Praktilisest elust võib tuua näiteid, kus väikeettevõtted on saanud valmis uue toote prototüübi ja seejärel asunud selle turule toomiseks otsima katsetusvõimalusi, et tõendada toote vastavust kehtestatud nõuetele. Nii mõnigi kord on aga selgunud, et muidu laitmatult töötav seade ei läbi tootekatseid ja vigade kõrvaldamiseks tuleb oluliselt muuta seadme esialgset konstruktsiooni.

Selliste vigade avastamine tootearenduse lõppastmes maksab ettevõttele palju aega ja raha. Seetõttu peab veenduma, et toode vastab nõuetele juba projekteerimise faasis. Tõraveres asuv Tartu observatoorium pakub konsultatsioone elektroonikaseadmete nõuetekohaseks projekteerimiseks koos paralleelsete eelkatsetega.

Elektroonikaettevõtetele vajalikud teenused

Ühena vähestest paikadest Eestis saab Tartu observatooriumi varjestatud kambris katsetada seadmete elektromagnetilist ühilduvust (EMC). Katsetuste käigus kontrollitakse, et seadme genereeritav kiirgus jääks lubatud piiridesse ning et seade ise säilitaks töövõime, kui teda mõjutatakse välise kiirgusega. Katsetel lähtutakse standardite EVS-EN ISO/IEC 61000-4-3 ja ECSS-E-ST-20-07C nõuetest.

Samuti saab teha elektrostaatilise laengu (ESD) mõju katseid pingevahemikus ±(1...30) kV, järgides standardite EVS EN ISO/IEC 61000-4-2 ja ISO 10605 nõudeid.

Keskkonnakatsed

Observatooriumi laborites saab teha kliimakatseid temperatuurivahemikus (-40…+150) °C ja kuni 90% suhtelise õhuniiskuse juures. Proovile saab panna ka seadmete põrutuskindluse, vastupidavuse vibratsioonile (EVS-EN 60068-2-6, EVS-EN 60068-2-64, ECSS-E-ST-10-03C) ja vaakumile vähimal rõhul 5×10-7 hPa temperatuurivahemikus (-40...+150) °C.

Tartu observatooriumi laborites on katsetatud palju eri seadmeid. Ainulaadseks Eestis teeb laborid asjaolu, et seal katsetatakse kosmosetehnoloogiat. Sealhulgas on katsetatud kõiki Eesti kuupsatelliite: nii neid, mis on juba kosmoses, kui ka neid, mis sinna varsti suunduvad.

Observatooriumi laborid on kujunenud väärtuslikuks partneriks ka rahvusvaheliselt. Näiteks katsetati möödunud aastal observatooriumis selle ajaloo suurimat, kuueühikulist kuupsatelliiti, mille arendas Leedu ettevõte NanoAvionics UAB. Peale selle on observatooriumi laborites katsetusi tegemas käinud ettevõtted näiteks Inglismaalt, Soomest ja Rootsist.

Optikaseadmete katsetamine ja kalibreerimine

Optikaseadmete katsetamise ja kalibreerimise võimalused on samuti Eestis ainulaadsed. Observatooriumis saab kirkuse ja kiiritustiheduse mõõteandureid kalibreerida ning valgusallikate ja optiliste filtrite omadusi mõõta lainepikkuste vahemikus (300...900) nm.

Rohkem teavet Tartu observatooriumi laboriteenuste kohta leiab observatooriumi kodulehelt  ja laboreid tutvustavalt brožüürilt .

TÜ Tartu observatooriumi laborid on osa TÜ Katsekojast, mille kvaliteedijuhtimissüsteem on akrediteeritud vastab standardile ISO 17025:2017. Laborid kuuluvad ka ADAPTERi võrgustikku, mis on peamine ühenduspunkt Eesti ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel.

 

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi katse- ja kalibreerimislaborid

Observatooriumi 1, Tõravere, 
61602 Nõo vald, Tartumaa
Telefon +372 737 4511
E-post tolab@ut.ee

 

Viited:

UT TO laborite kodulehekülg https://kosmos.ut.ee/et/teenused/laboriteenused

UT TO laboreid tutvustav brožüür https://kosmos.ut.ee/sites/default/files/kosmos/laborid-voldik-90x1483-est-30-05-7.pdf

Tartu Ülikooli katsekoda katsekoda.ut.ee

Koostöövõrgustik ADAPTER https://adapter.ee/adapterist/

 

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse katsed TÜ Tartu observatooriumi varjestatud kambris
Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse katsed TÜ Tartu observatooriumi varjestatud kambris

Seadmete töökindluse katsetamine elektrostaatilise laengu mõju suhtes
Seadmete töökindluse katsetamine elektrostaatilise laengu mõju suhtes