• Tööstusettevõtetes tasub esmalt hinnata, kas on mõningaid töid, mida on võimalik teha kaugtööna. Kui see võimalus on, tuleb seda kasutada nii suures osas kui võimalik.
 • Töö korraldamisel tuleb mõelda, kuidas teha nii, et töötajad ei oleks teineteisele lähemal kui 2 meetrit. Vaadake üle tööülesanded ja protsessid, mida tavaliselt tegid töötajad lähestikku olles ja võimalusel korraldage töö nii ümber, et saaks suurendada töötajate vahemaad. Distantsi peavad hoidma kõik töötajad ja rikkumisel tuleb sellele tähelepanu juhtida. Oluline on siin tööjuhtide suhtumine, et nad kindlasti reageeriksid, kui reeglitest kinni ei peeta.
 • Tavapärastel töökohtadel jätkajad peavad jälgima oma tervislikku seisundit. Oma tervislikku seisundit tuleb hinnata ausalt - haigustunnuste (köha, nohu, palavik, hingamisraskused) ilmnemisel tööle tulla ei tohi ning tööandja ei tohi nõuda, et haigustunnustega töötaja peab tööd jätkama. Kui tööl märgatakse, et kaastöötajal on haigussümptomid, tuleb ta saata koju, paluda võtta ühendust perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.
 • Kui töötaja on olnud lähikontaktis (otsene füüsiline kontakt tuvastatud COVID-19 haigega - nt kätlemine, kallistamine, köhimine või viibinud haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui kaks meetrit, viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool) ja sellest tööandjat teavitanud, siis tuleb ta saata kodusesse eneseisolatsiooni. Viimase vajadust tuleb töötajale ka selgitada.
 • Ruumid, kus viibis kinnitatud COVID-19 diagnoosiga haige, tuleb põhjalikult puhastatada ja desinfitseerida. Seniks tuleb peatada nendes ruumides tavapärane tegevus. Soovitame lähtuda sellest, et praegu loetakse 72 tundi ajaks, mil enamik haigustekitajaid peaksid pindadel hävima. Pindade puhastamiseks tuleb need esmalt seebilahusega pesta ja seejärel desinfitseerida, eriti tuleb tähelepanu pöörata sagedaselt katsutavatele pindadele nagu ukselingid, käsipuud jm. Puhastamisega tegelev töötaja peab kandma kindaid ja põlle. Kui pinnad on tugevasti saastunud (näiteks aevastus- või köhimisjäljed), peab puhastamisel kandma ka näokaitset (silma, nina, suukaitse). Pärast puhastamist pesta käsi seebiga vähemalt 20 sekundit ja visata ära kasutatud isikukaitsevahendid, vastavalt COVID-19 jäätmete sorteerimise korrale.
 • Tööstusettevõtetes ei soovitata ventilatsioonisüsteemi välja lülitada isegi siis, kui seal ei töötata. Ventilatsioonisüsteem peab töötama vähemalt 40% tootlikkusega. Vähendatud tootlikkusega töötav ventilatsioonisüsteem tuleb projekteeritud tootlikkuse režiimile lülitada vähemalt kaks tundi enne hoone või hoone osa kasutamise algust. Kui on kasutusel ringlusega ventilatsioonisüsteemid, tuleb lülitada täielikult välisõhu peale, et vältida võimalikku viiruste ringlemist ventilatsioonisüsteemi kaudu. Kui hoones pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme, tulebruume tugevalt tuulutada. Tuulutada tuleks vähemalt kord tunnis ja 15 minuti jooksul enne mitme inimese koosviibimist. Ruumipõhine ringlusõhuga jahutus- või kütteseade (näiteks puhurkonvektor, fan-coil, splitseade) tuleb üldjuhul välja lülitada. Kui ventilaatoriga
  kütteseade töötab, siis tuleb see seadistada nii, et ventilaator vahepeal välja ei lülituks. Nii ei kogune viirus filtrisse.
 • Tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmeid, sealhulgas kindaid, pindade puhastuslappe, kaitsemaske, hoitakse teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käideldakse 72 tunni möödudes tavajäätmetena.
 • Valamute juurde tuleb panna üles käte pesemis- ja desinfitseerimisvahendid ning kätepesujuhised. Desinfitseerimisvahendid peavad olema ka töötajate liikumisteedel, puhkealadel, samuti väljast tulevatele võimalikele külalistele hoonesse sisenemisel. Töötajaid peab juhendama, et vähemalt iga kahe tunni järel pestakse käsi vee ja seebiga minimaalselt 20 sekundit. Kui kätepesu ei ole võimalik, tuleb kasutusele võtta vähemalt 70 %-ne etanoolipõhine käte antiseptikum.
 • Vältida tuleb, et eri töötajad puudutaksid samu pindu. Kui vähegi võimalik, tuleb töö korraldada nii, et ühte tööriista või seadet kasutab ainult üks töötaja.
 • Neid pindasid, mida siiski puudutavad mitmed inimesed (näiteks käsipuud, ukselingid, liftid, valguslülitid, klaviatuurid), tuleb koroonaviiruse leviku vähendamiseks tavalisest sagedamini puhastada ja desinfitseerida. Samuti tuleb sagedamini puhastada olmeruume (näiteks riietusruumid, tualetid, pesemisruumid, einestamisruumid). Tualett- ja pesuruumid tuleks lisaks puhastamisele ka desinfitseerida. Puhastamisega peab tegelema töötaja, kes on selleks välja õpetatud ja kellel on selleks sobivad isikukaitsevahendid (näiteks kindad, prillid, mask).
 • Kuna viirus püsib saastunud pindadel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel, peab koristuse eest vastutavatele töötajatele andma vajalikud puhastusvahendid, üksikasjalikud juhised (sh puhastusgraafikud koos sagedusega) ja korraldama väljaõppe ruumide ja pindade puhastamiseks. Konkreetsed juhised pindade tõhusaks puhastamiseks ja töötaja ohutuse tagamiseks on leitavad aadressilt bit.ly/terviseamet-puhastamine. Kui puhastustöid osutab ettevõtteväline teenuseosutaja, tuleb pindade ja ruumide tõhusam ja sagedasem puhastamine kindlasti kokku leppida.
 • Tööl kasutusel olnud riideid ei tohi viia koju. Võimalusel vahetada tööle jõudes ka jalanõusid.
 • Nõupidamiste korraldamisel tuleb esmalt mõelda, kas seda on võimalik teha elektrooniliselt. Kui ei ole, siis kaasake korraga nii vähe osalejaid kui võimalik ja püüdke see läbi viia võimalikult lühidalt. Kohalolijate vahel tuleb hoida samuti kahemeetrist vahet. Kaaluge, kas kokkusaamist
  saaks pidada välitingimustes. Kui kahemeetrist vahemaad tagada ei saa, võib võimalusel ja vajadusel kasutada kaitsemaske. Viimast aga eeldusel, et maski osatakse õigesti ette panna ja eemaldada ning järgitakse ohutu maski kandmise põhimõtteid.
 • Juhised, kuidas maski ette panna, kasutada, ära võtta ja ära visata leiate Maailma Terviseorganisatsiooni juhendist.
 • Võimalusel tuleb hajutada ka töötajatele ette nähtud pauside, sealhulgas lõunapausi aegu, et näiteks puhkeruumi ei koguneks korraga palju töötajaid.
 • Kui tööstusettevõttes töötatakse mitmes vahetuses, on soovitav suurendada vahetuste vahelist aega, et erinevate vahetuste töötajad ei peaks kokku puutuma ja et olmeruume saaks vahetuste vahel puhastada.
 • Võimalusel võiks ühe vahetuse koosseis olla sama, et lähikontaktsete ring oleks võimalikult
  muutumatu.
 • Mõelge ka sellele, kas ettevõtte territooriumile sisenevate külaliste arvu saaks vähendada. Hetkel mittevajalikud kohtumised tuleb tühistada või edasi lükata.
 • Ettevõttevälise teenuseosutaja kaubaveo autojuhte tuleb teavitada sellest, et nad väljuvad auto kabiinist vaid äärmisel vajadusel, näiteks eraldiasetseva välitualeti kasutamiseks.

 

Juhise väljastas Tööinspektsioon